TD-KVALITETSUTVECKLING

Konsultstöd

Många av våra Kunder vill att vi tar ett totalansvar för allt arbete som krävs för att hålla ledningssystemet aktuellt så att den egna insatsen kan minimeras så långt det går samtidigt som hela Ledningens engagemang finns.

Ledningen har hela ansvaret för ledningssystemet men kan avlastas med en del av det löpande underhållsarbetet.

Hur detta konsultstöd är utformat, skiljer sig från förtag till företag. Vissa vill ha ett fast avtalat åtagande med några timmar per vecka eller månad. Andra avropar vårt konsultstöd helt beroende på det aktuella behovet.

Konsultstödet kan bestå av:

 1. Löpande ISO-utbildning av nya Medarbetare

 2. Interna ISO-revisioner

 3. Uppdatering/komplettering/vidareutveckling av ISO-ledningssystemet

 4. Löpande uppdatering/komplettering av förteckningar över aktuella miljö- och arbetsmiljölagar

 5. Behandling av avvikelserapporter, förbättringsförslag, korrigerande åtgärder

 6. Kundtillfredsställelse- & Medarbetarenkäter / undersökningar

 7. Utbildning inom samtliga områden som ledningssystemet består av

 8. Ledarskapsutbildning

 9. SWOT-analys, miljö/arbetsmiljöutredningar, livscykelanalyser, riskanalyser, FMEA, mm

 10. Att vara er tillförordnade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig

 11. Medarbetarsamtal

Copyright TDQ © 2002-2023 Designed by MI-NUS MILJÖUTVECKLING Micke Huttánus